ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwoord Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is elke rechtsverhouding, huidige en toekomstige, met de bvba NOUS 2 geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen (aankoop-) voorwaarden van de klant.

A. Huur en verkoop

Artikel 1: Geldigheid van de offertes Onze offertes blijven geldig gedurende 30 dagen en moeten schriftelijk worden aanvaard. De bvba NOUS 2 is evenwel slechts gehouden na schriftelijke en door haar getekende bevestiging van de bestelling.

Artikel 2: Leveringstermijnen De leveringstermijnen worden slechts ten titel van aanwijzing gegeven. Een vertraging in de levering kan niet leiden tot het aansprakelijk stellen van bvba NOUS 2 en kan in geen geval aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding. De gevallen van overmacht en de gebeurtenissen waarop wij geen controle hebben (onderbrekingen in de toelevering, staking, gebrek aan transportmiddelen, enz.), bevrijden ons van alle aansprakelijkheid.

Artikel 3: Installatie Er wordt van uitgegaan dat, bij levering, op maximum 2,5 meter van de installatieplaats van de terminal en/of andere apparatuur, reeds een aansluitpunt voor stroom en een genormaliseerde communicatielijn zonder extra diensten voorzien is. Alle installatiekosten van communicatielijn(en), met het (de) daarbij horende abonnement(en) en telecom- municatie zijn geheel ten laste van de koper.

Artikel 4: Annulering Indien de koper de bestelbon annuleert, kan dit kosteloos per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ondertekening van de bestelbon. Indien na deze datum wordt geannuleerd, is de bvba NOUS 2 gerechtigd een schadevergoeding wegens contractbreuk te eisen die vastgelegd wordt op 50% van de prijs van de bestelde goederen en/of het uit te voeren werk, met een minimum van 250 euro.

Artikel 5: Prijs De prijzen die in onze bestelbon worden vermeld, omvatten de ter beschikkingstelling van de bestelde artikels in onze werkplaatsen, welke gefactureerd worden tegen de geldende tarieven. Daarenboven kunnen de prijzen, welke in onze bestelbon worden vermeld, aangepast worden in functie van de evolutie van de grondstoffenprijzen en de lonen tussen het tijdstip van bestelling en dat van de uitvoering van het contract. (mits inachtneming van een periode van 30 dagen, cf. art 1).

Artikel 6: Eigendom en risico De bvba NOUS 2 blijft het eigendomsrecht behouden van al het gekochte materiaal tot op het ogenblik van volledige betaling, met inbegrip van de intresten en de kosten. Door de klant niet aangekocht materiaal, wel gehuurd, ter beschikking gesteld en/of in consignatie gegeven bij de klant blijft steeds volledig eigendom van de bvba NOUS 2. Vanaf de levering zijn alle risico’s uitsluitend ten laste van de klant.

Artikel 7: Waarborgen De bvba NOUS 2 heeft op het materiaal een vrijwaringplicht m.b.t. de gebreken in de geleverde goederen (zowel hardware en/of software) die nooit verder strekt dan deze van haar leveranciers. Deze waarborg blijft beperkt tot herstel of vervanging van enig gebrekkig onderdeel voor zover de bvba NOUS 2 hierdoor onmiddellijk op de hoogte werd gebracht en er geen tussenkomst is geweest van een derde. Voor iedere verplaatsing zullen de administratieve kosten, alsook de kosten voor de verplaatsing, in rekening worden gebracht. De omvang van deze waarborg is bepaald naar gelang het al dan niet ondertekende servicecontract. Alle indirecte schade (zoals bvb. een daling in het zakencijfer en derving van winst) worden formeel uitgesloten uit de waarborg. De waarborg vervalt bij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, bij tussenkomst van derden, niet-naleving van de voorwaarden inzake temperatuur en vochtigheid, verandering van stroom, verkeerd gebruik, gebrek aan toezicht en meer in het algemeen bij elke oorzaak die niet inherent is aan het normale gebruik van het verkochte materiaal.

Artikel 8: Verkoop terminal Onderhavige clausule is van toepassing in alle gevallen waar het materiaal niet uitsluitend bestemd is voor persoonlijk gebruik van de koper. De koper verklaart zelf de uitsluitende verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de analyse van de behoeften van zijn eigen cliënten en van de keuze van het materiaal evenals van de aanpassing ervan, de inwerkingstelling en het onderhoud. De bvba NOUS 2 wijst alle aansprakelijkheid af, zowel contractuele als buitencontractuele ten opzichte van de klanten van de koper. De koper zal de bvba NOUS 2 vrijwaren tegen alle aanspraken die tegen haar zouden gericht worden vanwege de klanten en aan de GDPR (privacywetgeving) voldoen. Betwistingen, uitgaande van de klanten van de koper, wettigen in geen geval de niet-betaling door de koper van de facturen die door de bvba NOUS 2 werden uitgegeven.

Artikel 9: Industrieel eigendomsrecht De studies, ontwerpen, tekeningen en modellen welke aan de koper worden overgemaakt blijven de uitsluitende eigendom van de bvba NOUS 2. De koper mag ze dus enkel voor eigen gebruik aanwenden en zal er zich van onthouden ze aan derden over te maken onder welke vorm ook.

Artikel 10: Waarborgen te leveren door de koper In geval van vermindering van het krediet van de koper, behoudt de bvba NOUS 2 het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract, bijkomende waarborgen van hem te eisen met het oog op een correcte uitvoering van zijn verbintenissen. Weigering om hieraan te voldoen verschaft de bvba NOUS 2 het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Artikel 11: Service De bvba NOUS 2 voorziet in het onderhoud van de terminal en/of andere apparatuur naar de inhoud van het servicecontract dat door de klant werd aangegaan. Indien de klant geen servicecontract heeft aangegaan, worden alle interventies door NOUS 2 BVBA gefactureerd aan 260 euro (exclusief BTW)per interventie. De bvba NOUS 2 behoudt zich het recht, om geen assistentie te verlenen indien de klant openstaande facturen heeft waarvan de vervaldag reeds is verlopen.

B. Onderhoud

Artikel 12: Omschrijving Vanaf de ondertekening van het contract/bestelbon en tot de normale beëindiging ervan, verbinden beide partijen zich ertoe om de termijnen en voorwaarden van de op de bestelbon vermelde apparatuur te aanvaarden. De onderhoudsprestaties van de bvba NOUS 2 worden als volgt gedefinieerd:

  • Het telefonisch ondersteunen (hetzij mondeling, hetzij digitaal) van de klant bij mogelijke storingen, van 8.30 tot 17:00 uur en dit van maandag tot en met zaterdag via het nummer: 0470/13.42.67.
  • Binnen de 48 uur, indien nodig bevonden door de bvba NOUS 2, zal er een toestel ter vervanging van de defecte terminal opgestuurd worden.

Artikel 13: Doel van het onderhoud Dit onderhoud heeft als doel de klant een additionele service te verlenen om de goede werking van de apparatuur zo optimaal mogelijk te maken. Het onderhoud kan enkel overgenomen worden door een andere maatschappij die onderhoudsservice levert, mits instemming van de bvba NOUS 2.

Artikel 14: Duur van het contract Dit contract is berekend op, en aanvaard voor een termijn van 24 maanden beginnend op de datum van verzending of installatie. Het contract wordt automatisch en stilzwijgend verlengd voor een termijn van 12 maanden. De bvba NOUS 2 behoudt zich het recht om voor bepaalde promotionele acties van de minimumtermijn van 24 maanden af te wijken. Desgevallend geldt de afwijkende termijn zoals bepaald bij dergelijke promotionele actie.

Artikel 15: Contractuele beperkingen In geen geval is dit contract toepasbaar op toestellen die een abnormaal gebruik genoten. De herstellingen die dienen te gebeuren door uitwendige elementen of door abnormaal gebruik van het toestel (ongeluk, kwaadwilligheid, moedwillige breuk, brand, overstroming, storm, blikseminslag, kortsluiting, elektriciteitspanne, communicatieprobleem en problemen veroorzaakt door derden) zijn uitgesloten in dit contract en zullen bij goedkeuring door de klant apart aan hem aangerekend worden. Alle wijzigingen in de configuratie van het toestel moeten voorafgaandelijk en schriftelijk worden gemeld aan de bvba NOUS 2. EMS is de betalingsinstelling. Een transfer naar een andere instelling kost € 250 exl.btw. Nous 2 is bovendien op geen enkele manier aansprakelijk voor de niet-werking van de bestelde apparatuur, indien deze niet-werking te wijten is aan overmacht, zoals bijvoorbeeld het uitvallen van de servers waarop de bestelde apparatuur aangesloten is, zoals bijvoorbeeld de servers van INGENICO, dan wel LOYALTEK

Artikel 16: Prijsherziening Het verschuldigde bedrag kan driejaarlijks herzien worden d.m.v. een herzieningsformule. De herzieningsformule kan enkel tot een hoger bedrag resulteren indien de vigerende prijzen tijdens de facturatie toegepast worden, in het bijzonder de administratieve goedkeuringen.

Artikel 17: Ontbinding – stopzetting De ontbinding of stopzetting van dit contract, zowel door de klant als door de bvba NOUS 2, dient te gebeuren per aangetekend schrijven, en dat drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag. Daarenboven, behoudt de bvba NOUS 2 zich het recht het contract te ontbinden zonder voorafgaande kennisgeving noch terugbetaling, en zonder dat de opeisbaarheid van het verschuldigd bedrag vervalt, indien :

  • de verschuldigde bedragen van de klant aan de bvba NOUS 2 niet werden betaald binnen de 45 dagen na de normale vervaldag.
  • de apparatuur schade heeft geleden door een niet-conform gebruik t.o.v. constructeur- normen.
  • de klant interventies heeft laten uitvoeren door derden die niet gekend zijn bij de bvba NOUS 2 en zonder de toestemming van de bvba NOUS 2.
  • de klant toebehoren heeft gebruikt buiten de normale constructeurnormen. De verandering van gebruikslocatie staat de bvba NOUS 2 toe, om het huidig contract met onmiddellijke ingang en zonder terugbetaling te ontbinden en om er een nieuw, mits aanpassingen, voor te stellen. In het geval dat de bvba NOUS 2 de gespecificeerde prestaties niet zou uitvoeren, kan de klant het huidig contract ontbinden, na aanmaning van rechtzetting door de klant waar binnen de maand geen gevolg aan werd gegeven. De ontbinding of stopzetting van dit contract door de klant, levert in geen geval grond op tot volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de door de bvba NOUS 2 gefactureerde bedragen.

Artikel 18: Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheid van de bvba NOUS 2 is in de hoedanigheid van dit contract strikt en duidelijk beperkt tot het herstel en het verlenen van service voor de door de bvba NOUS 2 geleverde apparatuur. Nous 2 is op geen enkele manier aansprakelijk voor diensten die door derde-leveranciers, zoals bijvoorbeeld EUROPEAN MERCHANT SERVICES , aan de klant geleverd worden. De klant sluit immers een aparte overeenkomst af met deze leveranciers, zodat Nous 2 hier op geen enkele manier in tussenkomt, noch enige verantwoordelijkheid hieromtrent draagt.

Artikel 19: Termijn van tussenkomst De bvba NOUS 2 verbindt zich ertoe tussen te komen binnen een gemiddelde termijn, gelijkgesteld aan 48 uur, volgend op de melding van de panne door de klant. Wat betreft de herstellingen die niet ter plaatse kunnen gebeuren, is er een gemiddelde termijn van 15 dagen voorzien.

C. Betalingsmodaliteiten

Artikel 20: Facturatie De huur wordt per kwartaal gefactureerd vanaf de installatiedatum van de betaalterminal. Bij aankoop wordt de facturatie van het jaarlijks verschuldigde bedrag berekend per contractjaar en geadresseerd vanaf de installatiedatum van de betaalterminal. De daar- opvolgende termijnen worden gefactureerd aan het begin van elk nieuw contractjaar. Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.

Artikel 21: Betaling Behoudens tegenstrijdig beding zijn onze facturen contant betaalbaar. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 15% per jaar verschuldigd zijn. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 15% per jaar verschuldigd zijn. Bij gebreke van betaling op de vervaldag van een factuur, zullen ook alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs dewelke nog niet vervallen zijn. Bovendien zal het bedrag van de openstaande vordering met 15% verhoogd worden en dit met een minimum van 100 euro. In geval van niet-betaling binnen de gestelde termijnen, behoudt de bvba NOUS 2 zich het recht de ontbinding van de overeenkomst te laten vaststellen ten nadeel van haar medecontractant zonder schadevergoeding. Bij terugvordering van de terminal en/of andere apparatuur worden alle kosten verhaald op de koper, zowel afschrijfkost van de terminal en/of andere apparatuur, de initialisatie-, parametrisatie- en installatiekosten, transport- en/of verplaatsingskosten, enz. Eveneens behoudt de bvba NOUS 2 zich het recht, ingeval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, de software en communicatie voor terminal en/of andere apparatuur niet langer te ondersteunen, waardoor het goed functioneren van terminal en/of andere apparatuur niet langer kan gewaarborgd worden.

D. Betwistingen, geschillen en rechtsmacht

Artikel 22: Betwistingen Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gerechtvaardigd en gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen betalingsverplichting niet op. Alle opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden.

Artikel 23: Geschillen Elk geschil of vordering is onderworpen aan het Belgisch recht en de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel zijn uitsluitend bevoegd, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euroarbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Wanneer de koopovereenkomst een internationaal aspect behelst is het Verdrag van Den Haag nopens de internationale koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijk.

Artikel 24 : Varia Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bedingen met zich mee. Bij interpretatieproblemen van de vertaling van onze voorwaarden in vreemde talen zullen partijen zich beroepen op de Nederlandstalige versie.